Raquel Sánchez: “Les persones dependents i els seus familiars mereixen tota la nostra atenció i esforços”

A Compromís per Silla ens preocupa la llista d’espera actual als Serveis Socials Municipals en la tramitació de la dependència en el nostre poble; una responsabilitat delegada per la Conselleria de Polítiques Inclusives al nostre ajuntament que ha permés, via la dotació pressupostària municipal, doblar el nombre de treballadores socials i educadors i del personal administratiu progressivament des de 2018.


A dia 30 de març de 2021, hi ha un retard preocupant d’un any i un mes d’espera des que entra la sol·licitud d’una persona dependent a la Casa de la Bàscula fins que rep la valoració de grau de dependència per banda de l’equip social base municipal. Amb açò quedaria la fase final de la qual és responsable la Conselleria (fer la proposta de la prestació corresponent (Programa Individual d’Atenció) i resoldre-la d’acord amb tota la documentació aportada per l’Ajuntament). A excepció del Servei d’Atenció a Domicili que el tramita íntegrament l’Ajuntament, a través dels programes de la Generalitat CuideM, Menjar a casa i Major a casa.


És per aquesta raó que la regidora de Compromís Raquel Sánchez, després d’haver-se reunit amb el Cap d’Àrea dels Serveis Socials Municipals, ha marcat en el plenari de març de 2021 un objectiu a l’alcalde Vicente Zaragozá que consisteix a reduir la llista d’espera a tres mesos abans que acabe l’any 2021, com ho estan fent molts ajuntaments. Tot i això el temps legal òptim és atendre i valorar les sol·licituds dels casos de dependència és 60 dies.

“Reduir la llista d’espera de la dependència a Silla és molt més que un repte, és una necessitat per a l’atenció a les persones dependents del nostre poble”, ha destacat la regidora Raquel Sánchez.

Raquel Sánchez posa en valor el treball ingent que realitza la treballadora social de la dependència en el nostre ajuntament, però considera que cal ajudar-la. Reforçar el servei i crear equip amb altres professionals administratius i tècnics de plantilla són solucions apuntades per Raquel Sánchez per baixar aquesta llista d’espera, amb les quals coincideix amb l’alcalde. “Treballar per objectius i en equip sempre és la millor fòrmula”, ha destacat. Als problemes, solucions.